Algemene voorwaarden Healthy Habits

Algemene voorwaarden

Voorafgaande overwegingen:

Dit zijn de algemene voorwaarden van de onderneming Diëtist Pieter met maatschappelijke zetel te 3360 Korbeek-Lo, Panoramalaan 3 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0634.737.514 (hierna genoemd met de commerciële benaming in deze context: “Healthy Habits”).

Gelieve deze algemene voorwaarden met aandacht door te nemen vooraleer over te gaan tot inschrijving en/of aankoop van één van de cursussen of trajecten van Healthy Habits.

Laatste update: 04 mei 2021

Diëtist Pieter (‘Healthy Habits’) behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, de Healthy Habits producten te wijzigen of een bepaalde functionaliteit, tijdelijk of definitief, te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant, en uw toegang tot of gebruik van uw account, tijdelijk of definitief, te weigeren of te beëindigen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

Diëtist Pieter of Healthy Habits behoudt zich het recht voor om, naar eigen inschatting, de toegang tot deze website en de  aangeboden diensten te ontzeggen aan eenieder, op elk moment en om welke reden dan ook. Dit kan onder meer, doch niet uitsluitend gebeuren bij het niet-respecteren van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar beroepsactiviteit vallen.
  • Voedingsprogramma, cursus, trajecten, modules: in wat volgt worden deze termen gebruikt om de diensten van Healthy Habits te omschrijven. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking tot alle diensten van Healthy Habits.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Klant en Diëtist Pieter of HH met betrekking tot producten en/of diensten van diëtist Pieter of HH.

Indien onderdelen van de overeenkomst en de eventueel daarbij behorende bijlagen in strijd zijn met de algemene voorwaarden, dan is de hiërarchie, tenzij anders overeengekomen, als volgt: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlagen en ten derde de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Healthy Habits en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant zich inschrijft voor een cursus, traject of gratis proefmodule.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het inschrijven voor een traject, proefmodule of cursus:  
– Volledig op de hoogte werd gesteld door Healthy Habits inzake deze algemene voorwaarden;
– Volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Gebruik van online account

4.1 De Klant is verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van zijn online account, zoals zijn wachtwoord, en is verantwoordelijk  voor alle activiteiten uitgevoerd onder dat account.

4.2 De Klant zal Healthy Habits onmiddellijk verwittigen indien er onrechtmatig gebruik of vermoedelijk onrechtmatig gebruik is gemaakt van zijn account, alsook bij enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account.

4.3 Healthy Habits behoudt zich het recht voor om de activiteiten op een account te monitoren. Indien Healthy Habits vermoedt dat er op een account verdachte handelingen, fraude of misbruik plaatsvinden, heeft HH het recht om de toegang tot een account te schorsen voor 1, 3 of 6 maanden of eenzijdig en permanent te beëindigen.

Artikel 5 – Aard van adviezen en info

Healthy Habits heeft geen relatie met de Klant in de hoedanigheid van arts, zorgverlener, diëtist of therapeut. De informatie en adviezen die aan de Klant worden verstrekt tijdens de cursussen niet dienen te worden aanzien als het advies van een arts, therapeut, diëtist of andere medische hulpverlener.

Deze informatie wordt louter meegedeeld op een informatieve basis en kan nooit medisch advies vervangen, noch beschouwd worden als tegen-advies of second opinion voor medisch advies.

De door HH aanbevolen producten of voedingsartikelen kunnen nooit de labels of informatie op verpakkingen vervangen.

De inhoud van Healthy Habits cursussen kunnen niet aangepast worden in functie van bestaande intoleranties, allergieën en dergelijke van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn voedingskeuzes en de verificatie van de labels of informatie op producten.

Artikel 6 – Beheer van persoonlijke data

6.1 Healthy Habits zal in het kader van de overeenkomst met de Klant persoonsgegevens van de Klant verzamelen. Een uitgebreide toelichting over het beleid daaromtrent kan de Klant vinden in het Privacybeleid en Cookiebeleid.

6.2 De persoonsgegevens van de Klant die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, leef- en voedingsgewoonten, gegevens over de gezondheid, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, etc.

6.3 Healthy Habits is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant en verwerkt deze conform de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels GDPR – General Data Protection Regulation), voluit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De website, logo’s, teksten, video’s, foto’s en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

7.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

7.3 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van HH. Zo mag de Klant de video’s, foto’s, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Healthy Habits is niet aansprakelijk voor enige lichamelijke, morele of financiële schade die de Klant lijdt als gevolg van van aanbevelingen, productadviezen of recepten in de gegeven cursussen.

Healthy Habits is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, of schade door bedrijfsstagnatie) t.a.v. de Klant, behalve in geval van opzet of grove fout

8.2 De voedingsprogramma’s* zijn in grote mate gericht op afvallen. Dit betekent dat het niet geschikt is voor een aantal groepen.

Klanten die voldoen aan één of meer van volgende lichamelijke eigenschappen, worden sterk afgeraden deel te nemen aan de voedingsprogramma’s:

1. Een BMI onder de 20, want het risico op ondergewicht is dan te groot.

2. Minderjarigheid, d.w.z. als de Klant jonger is dan 18 jaar, want dan is gespecialiseerd voedingsadvies vereist. Contacteer in voorkomend geval een diëtist gespecialiseerd in begeleiding van kinderen en jongeren.(normaal wel in orde gezien inclusie criteria)

3. Zwangerschap Tijdens de zwangerschap is het belangrijk dat je gewicht geleidelijk aan omhoog gaat in plaats van omlaag. Veel adviezen leiden rechtstreeks of onrechtstreeks tot een caloriebeperking.

4. Een diagnose van anorexia, orthorexia of boulemie. In voorkomend geval zoekt de Klant best gespecialiseerde hulp.

8.3 Gelet op de technische kenmerken van het internet en meer algemeen de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan HH geen ononderbroken toegang tot de online account van de Klant en dienstverlening garanderen.

In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang tot de online account van de Klant of de dienstverlening, stelt HH alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van HH. 

Artikel 9 – Overmacht

In geval van overmacht is HH niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis naar de Klant toe. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: staking, ongevallen, brand, oorlog, storingen in een (telecom) netwerk of internetverbinding, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Artikel 10 – Annulering en herroeping inschrijving

De annulatie van een inschrijving voor een Healthy Habits-cursus door de Klant dient altijd schriftelijk te gebeuren, per e-mail met ontvangstbevestiging naar info@healthyhabits.be of per aangetekend schrijven naar het postadres Panoramalaan 3, 3360 Korbeek-Lo.

De datum van ontvangst door Healthy Habits is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden.
De annulatiekosten bedragen 100 % van het cursusgeld.

De Klant kan de overeenkomst met Healthy Habits slechts kosteloos herroepen gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum.

Artikel 11 – Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal daardoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomsten gesloten tussen HH en de Klant. In geval van geschillen of betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

Artikel 13 – Voorbehoud

Belangrijk: bij deze willen wij nog even benadrukken dat adviezen, tips en informatie getoond in deze online cursussen louter informatief zijn en niet kunnen worden gezien als een vervanging voor individuele dieetkundige consultaties, medische of andere professionele hulp.
Wanneer u vragen heeft over uw medische gezondheid, gelieve steeds contact op te nemen met een huisarts of medisch specialist
Wanneer wijzigingen aan deze algemene voorwaarden gebeuren, zullen deze op de webpagina zichtbaar zijn en zijn deze onmiddellijk van kracht. Hierboven vindt u ook de datum van de laatste update.
Door verder gebruik te maken van de cursussen aanvaardt u de wijzigingen aangebracht aan de algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Betaling

14 1. Voor zover niet anders is bepaald in aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de Klant de bevestiging van de aankoopovereenkomst heeft ontvangen.

14.2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Healthy Habits te melden.

14.3. Indien het gaat om een aanbod waartoe de Klant voor een bepaalde termijn toegang krijgt, wordt bij bestelling direct (een gedeelte) betaald.

14.4 De facturen worden toegezonden per e-mail en de gefactureerde bedragen bevatten van toepassing zijnde verkoopbelasting en BTW.

14.5 Acties en kortingen, tenzij anders overeengekomen, zijn eenmalig.

14.6 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet voldoet binnen de hierboven omschreven termijn (zie 14.1) is Healthy Habits gerechtigd de toegang tot het aanbod per direct en zonder voorafgaande notificatie op te schorten.

Indien de Klant na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag opnieuw niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij de Klant over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 15 – Prijzen

15.1. Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en zijn, indien van toepassing, inclusief BTW.

15.2.Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.