Gebruiksvoorwaarden Healthy Habits

Algemene voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van de onderneming Diëtist Pieter met maatschappelijke zetel te 3360 Korbeek-Lo, Panoramalaan 3 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0634.737.514 (commerciële benaming in deze context: “Healthy Habits”).

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden met aandacht door te nemen vooraleer over te gaan tot inschrijving en/of aankoop van één van de cursussen of trajecten van Healthy Habits.

Laatste update: 04 mei 2021

Belangrijk: adviezen, tips en informatie getoond in deze online cursussen zijn louter informatief en kunnen niet gezien worden als een vervanging voor individuele dieetkundige consultaties, medische of andere professionele hulp.
Wanneer uvragen heeft over uw medische gezondheid, gelieve steeds contact op te nemen met een huisarts of medisch specialist.

Diëtist Pieter (‘Healthy Habits’) behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, de Healthy Habits producten te wijzigen of een bepaalde functionaliteit, tijdelijk of definitief, te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant, en uw toegang tot of gebruik van uw account, tijdelijk of definitief, te weigeren of te beëindigen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

Wanneer wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden gebeuren, zullen deze op de webpagina zichtbaar zijn en zijn deze onmiddellijk van kracht. Hierboven vindt u ook de datum van de laatste update.
Door verder gebruik te maken van de cursussen aanvaardt u de wijzigingen aangebracht aan de Gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen inschatting, iedere toegang tot deze website en de door ons aangeboden diensten te ontzeggen aan eenieder, op elk moment en om welke reden dan ook. Dit kan onder andere gebeuren bij bijvoorbeeld het niet respecteren van deze Gebruiksvoorwaarden en overeenkomst.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar beroepsactiviteit vallen.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het inschrijven voor een traject, proefmodule of cursus:  
– Volledig op de hoogte werd gesteld door Healthy Habits inzake deze algemene voorwaarden;
– Volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

Totstandkoming: de overeenkomst tussen Healthy Habits en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant zich inschrijft voor een cursus, traject of gratis proefmodule.

Artikel 3 – Gebruik van het online account

De Klant zal verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van zijn login informatie, zoals zijn wachtwoord, en zal verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten uitgevoerd onder zijn account.

De Klant zal Healthy Habits onmiddellijk verwittigen indien er onrechtmatig gebruik of vermoedelijk onrechtmatig gebruik is gemaakt van zijn account, of bij enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account.

Healthy Habits behoudt zich het recht voor om de activiteiten op een account te monitoren. Indien Healthy Habits vermoedt dat er op een account verdachte handelingen, fraude of misbruik plaatsvinden, hebben we het recht om toegang tot een account te schorsen of eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4 – Aard van adviezen en info

Bij deze benadrukken wij dat de informatie en adviezen die aan bod komen tijdens de cursussen niet dienen te worden aanzien als het advies van een arts, therapeut, diëtist of andere medische hulpverlener.

Deze informatie wordt louter meegedeeld op een informatieve basis en mag nooit als vervangend voor medisch advies, of als tegen-advies of second opinion voor medisch advies gezien worden.

Healthy Habits heeft geen relatie met de Klant in de hoedanigheid van arts, zorgverlener, diëtist of therapeut.

Indien bepaalde producten of voedingsartikelen worden aangeraden door Healthy Habits zal dit nooit de labels of informatie op verpakkingen kunnen vervangen.

De inhoud van Healthy Habits cursussen kunnen momenteel niet aangepast worden in functie van bestaande intoleranties, allergieën en dergelijke van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn voedingskeuzes en om de labels of informatie op producten na te gaan.

Healthy Habits heeft dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade die door de Klant opgelopen wordt door het volgen van aanbevelingen, productadviezen of recepten in de gegeven cursussen.

De voedingsprogramma’s* zijn in grote mate gericht op afvallen. Dit betekent dat het niet geschikt is voor een aantal groepen.

We raden daarom sterk af om je voor deze in te schrijven in geval van:

1. Een BMI onder de 20 om het risico op ondergewicht te vermijden.

2. Als je jonger bent dan 18 jaar, hier is gespecialiseerd voedingsadvies nodig, contacteer een diëtist gespecialiseerd in begeleiding van kinderen en jongeren.(normaal wel in orde gezien inclusie criteria)

3. Je zwanger bent, tijdens de zwangerschap is het belangrijk dat je gewicht geleidelijk aan omhoog gaat in plaats van omlaag. Veel adviezen leiden rechtstreeks of onrechtstreeks tot een caloriebeperking.

4. Als je momenteel een diagnose hebt van anorexia, orthorexia of boulemie, hiervoor zoek je best gespecialiseerde hulp. Het programma over ‘Regelmatiger bewegen’ is ook uitgesloten voor deze groep.

Artikel 5 – Bescherming van persoonlijke data

Healthy Habits is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Healthy Habits zal in het kader van zijn overeenkomst met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. Een uitgebreide toelichting over ons beleid hieromtrent kan u vinden in het Privacybeleid en Cookiebeleid.

De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, leef- en voedingsgewoonten, gegevens over de gezondheid, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, etc.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, video’s, foto’s en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld onze video’s, foto’s, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en garantie

Healthy Habits niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Healthy Habits is niet aansprakelijk behalve in geval van opzet of grove fout.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website en online cursussen, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen.

In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 – Overmacht

Healthy Habits is in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis naar de Klant toe. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, ongevallen, brand, oorlog, storingen in een (telecom) netwerk of internetverbinding, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Artikel 9 – Annulering en herroeping inschrijving

De annulatie van een inschrijving voor een Healthy Habits cursus door de Klant dient altijd schriftelijk te gebeuren, per e-mail naar info@healthyhabits.be of per aangetekend schrijven.

De datum van ontvangst door Healthy Habits is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden.

De Klant heeft het recht de overeenkomst met Healthy Habits kosteloos te herroepen gedurende een periode van zeven (7) dagen vanaf het ogenblik van aanmaken van zijn account.
Kosteloos annuleren kan enkel binnen deze periode van 7 dagen.

Nadien zijn de annulatiekosten 100% van het cursusgeld.

Artikel 10 – Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 11 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Healthy Habits of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.